PMA Minded staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Handelsnaam van PMA Nederland BV en PMA4EDU BV
PMA4Edu bv is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl)

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten PMA International B.V., PMA Nederland B.V. ,PMA4EDU B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 20126735.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met PMA gesloten overeenkomsten en opdrachten. Onder PMA vallen de volgende bedrijven: PMA International B.V., PMA Nederland B.V. , PMA4EDU B.V.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan PMA opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, begeleiding of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen PMA en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door PMA ten behoeve van opdrachtgever.

Geen diagnose:
Progressive Mental Alignment (PMA) baseert op de ‘taalregels’ van het onderbewuste brein. Door recente inzichten begrijpen we hoe het onderbewuste zintuiglijke gegevens verwerkt en hoe het onze fysiologie bestuurt. Deze inzichten hebben geleid tot een unieke benadering voor het oplossen van ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen.

PMA is een geavanceerde vragentechniek waarbij uitsluitend wordt gewerkt met de informatie die de cliënt aanreikt zonder daaraan iets toe te voegen. Het PMA proces leidt ertoe dat de cliënt zich bewust wordt van de onderliggende oorzaken van hun ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen.
In het PMA proces:

o Wordt er geen medische diagnose gesteld
o Wordt en geen fysiek onderzoek gedaan
o Adviseren of verbieden we geen medicijnen
o Worden geen adviezen gegeven
o Wordt de cliënt niet in een bepaalde richting geduwd
o Wordt er niets gesuggereerd of geconcludeerd

De antwoorden en oplossingen die in het onderbewuste brein liggen opgeslagen en worden in het PMA proces geopenbaard. De cliënt beslist wat hij met deze nieuwe inzichten doet. De cliënt behoud in het hele proces altijd de volledige controle.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij doorPMA diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door PMA derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en PMA zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij PMA deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en PMA treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle door PMA gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. PMA is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan PMA is bevestigd.

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en PMA hebben ook een overeenkomst gesloten indien PMA een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en deopdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of –als die termijn korter is- voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere overeenkomst leidt voor PMA tot een inspanningsverplichting waarbij PMA gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

2. In alle gevallen waarin PMA dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaandoor derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan PMA worden verstrekt.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PMA zijnverstrekt, heeft PMA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit devertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door PMA een termijn is overeengekomen,dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van PMA op.

Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen PMA de overeenkomst dient uit te voeren.Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Wanneer PMA de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. PMA aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van detaak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5 Geheimhouding
1. PMA is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht totgeheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deovereenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. PMA draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. PMA behoudt zich het recht voor om coaching sessies op te nemen voor uitsluitend interne trainingsdoeleinden

3. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen PMA en coachee plaats vinden,worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. PMA zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 Intellectuele eigendom 1. PMA is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar –in het kader van de overeenkomst- aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of gebruikte producten,waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, literatuur, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van PMA geen gebruik maken van deze producten, waarop PMA rechthebbende is ten aanzien van de intellectueleeigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

3. PMA is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor anderedoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derdenwordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 7 Vergoeding en kosten
1. De vergoeding voor PMA bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaaldvast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door PMA gewerkte tijdseenheid.

2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) als mede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. PMA kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die PMA verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. PMA heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschotaan PMA heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. PMA behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PMA aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgeveris vanaf het moment van verzuim aan PMA over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens PMA hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alleverschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Incassokosten
1. Indien PMA invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kostenverband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden optenminste 15% van de openstaande facturen.

2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus,deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. PMA heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen inen/of resultaten van zijn /haar gewijzigde gedrag. PMA en/of PMA trainer/coach zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een sessie en/of seminar.

2. PMA is tegenover opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstig toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien PMA niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien PMA aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door PMA afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van PMA jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000.

5. PMA is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee,waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

6. PMA zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PMA is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q.coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen.

7. PMA is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien PMA bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekteonjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PMA duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

8. PMA ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situatieslaten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen,analyseren en beoordelen van door coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coacheeenig letsel zou oplopen, is PMA c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generleiwijze aansprakelijk.

9. De opdrachtgever vrijwaart PMA tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) vanderde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en PMA samenhangen,tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van PMA.10. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens PMA niet binnen 1 jaar na hetontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11 Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering door opdrachtgever dienst bij aangetekend schrijven te geschieden.2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langerdan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50% van de kosten van de annuleerde uren c.q.van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

3. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur vooraanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering tussen de 48 en 72 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. Bij annulering bij meer dan 72 uur voor aanvang van deze activiteiten is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.

4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonderte annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van PMA.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst
1. PMA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur,binnen 14 dagen na schriftelijke maning.

2. PMA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst tebeëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever,indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijkeaanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

3. Zowel opdrachtgever als PMA kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van eenaangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of instaat van faillissement is verklaard.

Artikel 13 Klachten en Geschillenbeslechting
1. De opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden schriftelijk te melden aan PMA. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal PMA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit door deze schriftelijk is bevestigd. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PMA slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden binnen de grenzen van artikel 10.

2. Klachten zullen binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden en binnen 4 weken afgehandeld.

3. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en PMA is Nederlands recht van toepassing.

4. Indien PMA en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit verschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik temaken van mediation.

5. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantiewaar PMA gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

0

Your Cart